Go to content

Polityka prywatności

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Studio Fotografii Łukasz Rak z. siedzibą w Jaśle przy ul. Czackiego 18,
38-200 Jasło

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym
IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
www.eobraz.pll.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w
zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o
aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele
przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez
Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W
SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby
nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom
treści gromadzonych w Serwisie, w tym:

a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez
Użytkownika zamówień;
b) w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w
asortymencie Serwisu;
c) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku
odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)
– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług;

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
polegający na ochronie jego praw;

3.1.4. w celach marketingowych Administratora i jego zaufanych partnerów, poprzez wysyłkę
newsletter’a oraz drogą SMS/MMS – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.1.5. w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w
Serwisie związanych ze świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały
opisane w sekcji „MARKETING”.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w
logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem
usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na
potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym
systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

3.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do
utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane,
wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi
konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6
ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
polegający na ochronie jego praw.

3.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania
danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.5. Na konto w Serwisie można zalogować się również za pośrednictwem portali
społecznościowych (Facebook, G+). W takim wypadku Serwis pobierze z konta Użytkownika w
ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć
zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności
konta w Serwisie.

3.6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem
nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ (KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W SERWISIE)

3.7. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z
przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego
realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.8. Dane osobowe są przetwarzane:

3.8.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych
podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.8.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.8.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności;

3.8.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.9. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych
osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.

3.10. Dane osobowe są przetwarzane:

3.10.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.10.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu
doskonalenia jego funkcjonalności.

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. kierowaniu e-mailowych oraz drogą SMS/MMS powiadomień o interesujących ofertach lub
treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i
usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy
ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w
związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest
dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym
dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych
technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy
behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

NEWSLETTER

4.5. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie
osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu
świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

4.6. Dane osobowe są przetwarzane:

4.6.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści
marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na jego
otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4.6.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4.6.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Może
skontaktować się z Działem obsługi klienta telefonicznie pod numerem +48 13 493 78 21 lub
wysyłając e-mail na adres eobraz@eobraz.pl. Użytkownik może również dokonać wypisu poprzez
kliknięcie „Anuluj subskrypcję” bezpośrednio z wiadomości newsletterowej, którą otrzymał oraz
dokonując odpowiednich ustawień w Koncie Klienta.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.7. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby
kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty
e-mail lub drogą MMS / SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w
przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu
informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju
wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem
funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności
związanej z marką.

6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez
zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.).
Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania,
dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Pliki te
zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują treści strony do zainteresowań
Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co
umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

6.2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu
powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po
korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na
względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

6.3. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w
części strony

6.4. W ramach serwisu zbierane są informacje o geolokalizacji, tj. Administrator weryfikuje z
jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Użytkownik składa
zamówienie.

COOKIES „SERWISOWE”

6.5. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i
statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do
informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.5.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
trwania sesji (ang. user input cookies);

6.5.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

6.5.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

6.5.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash),
na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

6.5.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji
lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

6.5.6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych,
w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy
sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do
identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można
znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

6.6. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów
marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W
tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do
informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
(komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich
pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie
promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda
ta może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu:

7.1.1. zakończenia wykonywania umowy,

7.1.2. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda
Użytkownika lub

7.1.3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy
podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego
przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub
anonimizowane.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją
wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z
funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w tym na adres email: eobraz@eobraz.pl lub
telefonicznie : +48 13 493 78 21.

8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem
Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych
przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w
tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług
marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy
kapitałowej.

9.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu
do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy;

10.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w
programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na
etapie ich zbierania.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu
danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator
dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

11.1.1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

11.1.2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami,

11.1.3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

11.1.4. dokładne i aktualne,

11.1.5. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,

11.1.6. bezpiecznie przechowywane,

11.1.7. nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez
odpowiedniej ochrony.

11.2. W celu lepszego zabezpieczenia konta Użytkownika rekomendowane jest:

11.2.1. stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta uniemożliwiającego w
prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8
znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

11.2.2. zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności
nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim

11.2.3. wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji (zakończonych zakupach,
dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest
równoznaczne z wylogowaniem się ze strony eobraz.pl. Wylogowanie ze strony eobraz.pl nastąpi
po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony

11.2.4. korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu dysków w
poszukiwaniu wirusów

11.2.5. korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których
zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów
przez Użytkownika rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik
podaje w trakcie korzystania z konta.

11.2.6. jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce
internetowej, nie powinien zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych
stron.

11.3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników.

11.4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail eobraz@eobraz.pl lub adres
korespondencyjny:
Studio Fotografii Łukasz Rak,. ul. Czackiego 18, 38-200 Jasło,

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.